Commit 7e4b17cb authored by Валерий Килин's avatar Валерий Килин 💢

fix inline style+

parent aec878e9
......@@ -4,8 +4,3 @@ npm-debug.log
# IDE #
.idea/
# Compiled code #
dist
import { ModuleWithProviders, ComponentFactoryResolver, ApplicationRef, Injector } from '@angular/core';
import { DialogService, DialogServiceConfig } from "./dialog.service";
export declare function dialogServiceFactory(resolver: ComponentFactoryResolver, applicationRef: ApplicationRef, injector: Injector, options: DialogServiceConfig): DialogService;
export declare class BootstrapModalModule {
static forRoot(config: DialogServiceConfig): ModuleWithProviders;
}
"use strict";
var __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {
var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.decorate === "function") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);
else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;
return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;
};
Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
var core_1 = require("@angular/core");
var common_1 = require("@angular/common");
var dialog_holder_component_1 = require("./dialog-holder.component");
var dialog_wrapper_component_1 = require("./dialog-wrapper.component");
var dialog_service_1 = require("./dialog.service");
function dialogServiceFactory(resolver, applicationRef, injector, options) {
return new dialog_service_1.DialogService(resolver, applicationRef, injector, options);
}
exports.dialogServiceFactory = dialogServiceFactory;
var BootstrapModalModule = (function () {
function BootstrapModalModule() {
}
BootstrapModalModule_1 = BootstrapModalModule;
BootstrapModalModule.forRoot = function (config) {
return {
ngModule: BootstrapModalModule_1,
providers: [
{ provide: dialog_service_1.DialogServiceConfig, useValue: config },
{
provide: dialog_service_1.DialogService,
useFactory: dialogServiceFactory,
deps: [core_1.ComponentFactoryResolver, core_1.ApplicationRef, core_1.Injector, dialog_service_1.DialogServiceConfig]
}
]
};
};
var BootstrapModalModule_1;
BootstrapModalModule = BootstrapModalModule_1 = __decorate([
core_1.NgModule({
declarations: [
dialog_holder_component_1.DialogHolderComponent,
dialog_wrapper_component_1.DialogWrapperComponent
],
providers: [
dialog_service_1.DialogService
],
imports: [
common_1.CommonModule
],
entryComponents: [
dialog_holder_component_1.DialogHolderComponent,
dialog_wrapper_component_1.DialogWrapperComponent
]
})
], BootstrapModalModule);
return BootstrapModalModule;
}());
exports.BootstrapModalModule = BootstrapModalModule;
//# sourceMappingURL=bootstrap-modal.module.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"bootstrap-modal.module.js","sourceRoot":"","sources":["../src/bootstrap-modal.module.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;AAAA,sCAAkH;AAClH,0CAA+C;AAC/C,qEAAkE;AAClE,uEAAoE;AACpE,mDAAsE;AAStE,8BAAqC,QAAkC,EAAE,cAA8B,EAAE,QAAkB,EAAE,OAA4B;IACrJ,OAAO,IAAI,8BAAa,CAAC,QAAQ,EAAE,cAAc,EAAE,QAAQ,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;AAC1E,CAAC;AAFD,oDAEC;AAkBD;IAAA;IAcA,CAAC;6BAdY,oBAAoB;IACtB,4BAAO,GAAd,UAAe,MAA2B;QACtC,OAAO;YACH,QAAQ,EAAE,sBAAoB;YAC9B,SAAS,EAAE;gBACP,EAAC,OAAO,EAAE,oCAAmB,EAAE,QAAQ,EAAC,MAAM,EAAC;gBAC/C;oBACI,OAAO,EAAE,8BAAa;oBACtB,UAAU,EAAE,oBAAoB;oBAChC,IAAI,EAAE,CAAC,+BAAwB,EAAE,qBAAc,EAAE,eAAQ,EAAE,oCAAmB,CAAC;iBAClF;aACJ;SACJ,CAAC;IACN,CAAC;;IAbQ,oBAAoB;QAhBhC,eAAQ,CAAC;YACN,YAAY,EAAE;gBACV,+CAAqB;gBACrB,iDAAsB;aACzB;YACD,SAAS,EAAE;gBACP,8BAAa;aAChB;YACD,OAAO,EAAE;gBACL,qBAAY;aACf;YACD,eAAe,EAAE;gBACb,+CAAqB;gBACrB,iDAAsB;aACzB;SACJ,CAAC;OACW,oBAAoB,CAchC;IAAD,2BAAC;CAAA,AAdD,IAcC;AAdY,oDAAoB"}
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{"dialogServiceFactory":{"__symbolic":"function","parameters":["resolver","applicationRef","injector","options"],"value":{"__symbolic":"new","expression":{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogService"},"arguments":[{"__symbolic":"reference","name":"resolver"},{"__symbolic":"reference","name":"applicationRef"},{"__symbolic":"reference","name":"injector"},{"__symbolic":"reference","name":"options"}]}},"BootstrapModalModule":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"NgModule"},"arguments":[{"declarations":[{"__symbolic":"reference","module":"./dialog-holder.component","name":"DialogHolderComponent"},{"__symbolic":"reference","module":"./dialog-wrapper.component","name":"DialogWrapperComponent"}],"providers":[{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogService"}],"imports":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/common","name":"CommonModule"}],"entryComponents":[{"__symbolic":"reference","module":"./dialog-holder.component","name":"DialogHolderComponent"},{"__symbolic":"reference","module":"./dialog-wrapper.component","name":"DialogWrapperComponent"}]}]}],"statics":{"forRoot":{"__symbolic":"function","parameters":["config"],"value":{"ngModule":{"__symbolic":"reference","name":"BootstrapModalModule"},"providers":[{"provide":{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogServiceConfig"},"useValue":{"__symbolic":"reference","name":"config"}},{"provide":{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogService"},"useFactory":{"__symbolic":"reference","name":"dialogServiceFactory"},"deps":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ApplicationRef"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injector"},{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogServiceConfig"}]}]}}}}}},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{"dialogServiceFactory":{"__symbolic":"function","parameters":["resolver","applicationRef","injector","options"],"value":{"__symbolic":"new","expression":{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogService"},"arguments":[{"__symbolic":"reference","name":"resolver"},{"__symbolic":"reference","name":"applicationRef"},{"__symbolic":"reference","name":"injector"},{"__symbolic":"reference","name":"options"}]}},"BootstrapModalModule":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"NgModule"},"arguments":[{"declarations":[{"__symbolic":"reference","module":"./dialog-holder.component","name":"DialogHolderComponent"},{"__symbolic":"reference","module":"./dialog-wrapper.component","name":"DialogWrapperComponent"}],"providers":[{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogService"}],"imports":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/common","name":"CommonModule"}],"entryComponents":[{"__symbolic":"reference","module":"./dialog-holder.component","name":"DialogHolderComponent"},{"__symbolic":"reference","module":"./dialog-wrapper.component","name":"DialogWrapperComponent"}]}]}],"statics":{"forRoot":{"__symbolic":"function","parameters":["config"],"value":{"ngModule":{"__symbolic":"reference","name":"BootstrapModalModule"},"providers":[{"provide":{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogServiceConfig"},"useValue":{"__symbolic":"reference","name":"config"}},{"provide":{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogService"},"useFactory":{"__symbolic":"reference","name":"dialogServiceFactory"},"deps":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ApplicationRef"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injector"},{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogServiceConfig"}]}]}}}}}}]
\ No newline at end of file
import { ViewContainerRef, ComponentFactoryResolver, Type } from "@angular/core";
import { DialogComponent } from "./dialog.component";
import { Observable } from "rxjs";
import { DialogOptions } from "./dialog.service";
export declare class DialogHolderComponent {
private resolver;
element: ViewContainerRef;
dialogs: Array<DialogComponent<any, any>>;
constructor(resolver: ComponentFactoryResolver);
addDialog<T, T1>(component: Type<DialogComponent<T, T1>>, data?: T, options?: DialogOptions): Observable<T1>;
removeDialog(component: DialogComponent<any, any>): void;
private _removeElement;
clear(): void;
}
"use strict";
var __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {
var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.decorate === "function") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);
else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;
return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;
};
var __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.metadata === "function") return Reflect.metadata(k, v);
};
Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
var core_1 = require("@angular/core");
var dialog_wrapper_component_1 = require("./dialog-wrapper.component");
var DialogHolderComponent = (function () {
function DialogHolderComponent(resolver) {
this.resolver = resolver;
this.dialogs = [];
}
DialogHolderComponent.prototype.addDialog = function (component, data, options) {
var _this = this;
options = options || {};
var factory = this.resolver.resolveComponentFactory(dialog_wrapper_component_1.DialogWrapperComponent);
var componentRef = this.element.createComponent(factory, options.index);
var dialogWrapper = componentRef.instance;
var _component = dialogWrapper.addComponent(component);
if (typeof (options.index) !== 'undefined') {
this.dialogs.splice(options.index, 0, _component);
}
else {
this.dialogs.push(_component);
}
setTimeout(function () {
dialogWrapper.container.nativeElement.classList.add('show');
dialogWrapper.container.nativeElement.classList.add('in');
});
if (options.autoCloseTimeout) {
setTimeout(function () {
_this.removeDialog(_component);
}, options.autoCloseTimeout);
}
if (options.closeByClickingOutside) {
dialogWrapper.closeByClickOutside();
}
if (options.backdropColor) {
dialogWrapper.container.nativeElement.style.backgroundColor = options.backdropColor;
}
return _component.fillData(data);
};
DialogHolderComponent.prototype.removeDialog = function (component) {
var _this = this;
var element = component.wrapper.container.nativeElement;
element.classList.remove('show');
element.classList.remove('in');
setTimeout(function () {
_this._removeElement(component);
}, 300);
};
DialogHolderComponent.prototype._removeElement = function (component) {
var index = this.dialogs.indexOf(component);
if (index > -1) {
this.element.remove(index);
this.dialogs.splice(index, 1);
}
};
DialogHolderComponent.prototype.clear = function () {
this.element.clear();
this.dialogs = [];
};
__decorate([
core_1.ViewChild('element', { read: core_1.ViewContainerRef }),
__metadata("design:type", core_1.ViewContainerRef)
], DialogHolderComponent.prototype, "element", void 0);
DialogHolderComponent = __decorate([
core_1.Component({
selector: 'dialog-holder',
template: '<template #element></template>',
}),
__metadata("design:paramtypes", [core_1.ComponentFactoryResolver])
], DialogHolderComponent);
return DialogHolderComponent;
}());
exports.DialogHolderComponent = DialogHolderComponent;
//# sourceMappingURL=dialog-holder.component.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog-holder.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog-holder.component.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;AAAA,sCAGuB;AAEvB,uEAAkE;AAQlE;IAiBE,+BAAoB,QAAkC;QAAlC,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QANtD,YAAO,GAAqC,EAAE,CAAC;IAMU,CAAC;IAS1D,yCAAS,GAAT,UAAiB,SAAsC,EAAE,IAAO,EAAE,OAAsB;QAAxF,iBA4BC;QA3BC,OAAO,GAAG,OAAO,IAAmB,EAAE,CAAC;QACvC,IAAI,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,iDAAsB,CAAC,CAAC;QAC5E,IAAI,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,eAAe,CAAC,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QACxE,IAAI,aAAa,GAAoD,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;QAC3F,IAAI,UAAU,GAA2B,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC/E,IAAG,OAAM,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,WAAW,EAAE;YACxC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;SACnD;aACI;YACH,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;SAC/B;QACD,UAAU,CAAC;YACT,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YAC5D,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC5D,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,IAAG,OAAO,CAAC,gBAAgB,EAAE;YAC3B,UAAU,CAAC;gBACT,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;YAChC,CAAC,EAAE,OAAO,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC;SAC9B;QACD,IAAG,OAAO,CAAC,sBAAsB,EAAE;YACjC,aAAa,CAAC,mBAAmB,EAAE,CAAC;SACrC;QACD,IAAG,OAAO,CAAC,aAAa,EAAE;YACxB,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,eAAe,GAAG,OAAO,CAAC,aAAa,CAAC;SACrF;QACD,OAAO,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACnC,CAAC;IAMD,4CAAY,GAAZ,UAAa,SAAmC;QAAhD,iBAQC;QAPC,IAAI,OAAO,GAAG,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC;QAExD,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QACjC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC/B,UAAU,CAAC;YACP,KAAI,CAAC,cAAc,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QACnC,CAAC,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;IACV,CAAC;IAEO,8CAAc,GAAtB,UAAuB,SAAS;QAC9B,IAAI,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC5C,IAAG,KAAK,GAAC,CAAC,CAAC,EAAE;YACX,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC3B,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;SAC/B;IACH,CAAC;IAED,qCAAK,GAAL;QACE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACrB,IAAI,CAAC,OAAO,GAAG,EAAE,CAAC;IACpB,CAAC;IA5E+C;QAA/C,gBAAS,CAAC,SAAS,EAAE,EAAC,IAAI,EAAE,uBAAgB,EAAC,CAAC;kCAAiB,uBAAgB;0DAAC;IALtE,qBAAqB;QAJjC,gBAAS,CAAC;YACT,QAAQ,EAAE,eAAe;YACzB,QAAQ,EAAE,gCAAgC;SAC3C,CAAC;yCAkB8B,+BAAwB;OAjB3C,qBAAqB,CAkFjC;IAAD,4BAAC;CAAA,AAlFD,IAkFC;AAlFY,sDAAqB"}
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{"DialogHolderComponent":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Component"},"arguments":[{"selector":"dialog-holder","template":"<template #element></template>"}]}],"members":{"element":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["element",{"read":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewContainerRef"}}]}]}],"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"}]}],"addDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeDialog":[{"__symbolic":"method"}],"_removeElement":[{"__symbolic":"method"}],"clear":[{"__symbolic":"method"}]}}}},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{"DialogHolderComponent":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Component"},"arguments":[{"selector":"dialog-holder","template":"<template #element></template>"}]}],"members":{"element":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["element",{"read":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewContainerRef"}}]}]}],"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"}]}],"addDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeDialog":[{"__symbolic":"method"}],"_removeElement":[{"__symbolic":"method"}],"clear":[{"__symbolic":"method"}]}}}}]
\ No newline at end of file
//# sourceMappingURL=dialog-options.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog-options.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog-options.ts"],"names":[],"mappings":""}
\ No newline at end of file
import { ViewContainerRef, ComponentFactoryResolver, Type } from '@angular/core';
import { DialogComponent } from "./dialog.component";
import { DialogService } from "./dialog.service";
export declare class DialogWrapperComponent {
private resolver;
private dialogService;
element: ViewContainerRef;
container: any;
private content;
constructor(resolver: ComponentFactoryResolver, dialogService: DialogService);
addComponent<T, T1>(component: Type<DialogComponent<T, T1>>): DialogComponent<any, any>;
closeByClickOutside(): void;
}
"use strict";
var __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {
var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.decorate === "function") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);
else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;
return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;
};
var __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.metadata === "function") return Reflect.metadata(k, v);
};
Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
var core_1 = require("@angular/core");
var dialog_service_1 = require("./dialog.service");
var DialogWrapperComponent = (function () {
function DialogWrapperComponent(resolver, dialogService) {
this.resolver = resolver;
this.dialogService = dialogService;
}
DialogWrapperComponent.prototype.addComponent = function (component) {
var factory = this.resolver.resolveComponentFactory(component);
var injector = core_1.ReflectiveInjector.fromResolvedProviders([], this.element.injector);
var componentRef = factory.create(injector);
this.element.insert(componentRef.hostView);
this.content = componentRef.instance;
this.content.wrapper = this;
return this.content;
};
DialogWrapperComponent.prototype.closeByClickOutside = function () {
var _this = this;
var containerEl = this.container.nativeElement;
containerEl.querySelector('.modal-content').addEventListener('click', function (event) {
event.stopPropagation();
});
containerEl.addEventListener('click', function () {
_this.dialogService.removeDialog(_this.content);
}, false);
};
__decorate([
core_1.ViewChild('element', { read: core_1.ViewContainerRef }),
__metadata("design:type", core_1.ViewContainerRef)
], DialogWrapperComponent.prototype, "element", void 0);
__decorate([
core_1.ViewChild('container'),
__metadata("design:type", Object)
], DialogWrapperComponent.prototype, "container", void 0);
DialogWrapperComponent = __decorate([
core_1.Component({
selector: 'dialog-wrapper',
template: "\n <div #container class=\"modal fade\" style=\"display:block;\" role=\"dialog\">\n <template #element></template>\n </div>\n"
}),
__metadata("design:paramtypes", [core_1.ComponentFactoryResolver, dialog_service_1.DialogService])
], DialogWrapperComponent);
return DialogWrapperComponent;
}());
exports.DialogWrapperComponent = DialogWrapperComponent;
//# sourceMappingURL=dialog-wrapper.component.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog-wrapper.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog-wrapper.component.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;AAAA,sCAEuB;AAEvB,mDAA+C;AAU/C;IAuBE,gCAAoB,QAAkC,EAAU,aAA4B;QAAxE,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QAAU,kBAAa,GAAb,aAAa,CAAe;IAAG,CAAC;IAOhG,6CAAY,GAAZ,UAAoB,SAAuC;QACzD,IAAI,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC/D,IAAI,QAAQ,GAAG,yBAAkB,CAAC,qBAAqB,CAAC,EAAE,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACnF,IAAI,YAAY,GAAG,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC5C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,OAAO,GAA6B,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;QAC/D,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC;QAC5B,OAAO,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC;IACtB,CAAC;IAKD,oDAAmB,GAAnB;QAAA,iBAQC;QAPC,IAAM,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC;QACjD,WAAW,CAAC,aAAa,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE,UAAC,KAAK;YAC1E,KAAK,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC;QAC1B,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,WAAW,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;YAClC,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,KAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAClD,CAAC,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;IACZ,CAAC;IA9C+C;QAA/C,gBAAS,CAAC,SAAS,EAAE,EAAC,IAAI,EAAE,uBAAgB,EAAC,CAAC;kCAAiB,uBAAgB;2DAAC;IAKzD;QAAvB,gBAAS,CAAC,WAAW,CAAC;;6DAAkB;IAV9B,sBAAsB;QARlC,gBAAS,CAAC;YACT,QAAQ,EAAE,gBAAgB;YAC1B,QAAQ,EAAE,4IAIX;SACA,CAAC;yCAwB8B,+BAAwB,EAAyB,8BAAa;OAvBjF,sBAAsB,CAoDlC;IAAD,6BAAC;CAAA,AApDD,IAoDC;AApDY,wDAAsB"}
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{"DialogWrapperComponent":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Component"},"arguments":[{"selector":"dialog-wrapper","template":"\n <div #container class=\"modal fade\" style=\"display:block;\" role=\"dialog\">\n <template #element></template>\n </div>\n"}]}],"members":{"element":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["element",{"read":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewContainerRef"}}]}]}],"container":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["container"]}]}],"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"},{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogService"}]}],"addComponent":[{"__symbolic":"method"}],"closeByClickOutside":[{"__symbolic":"method"}]}}}},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{"DialogWrapperComponent":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Component"},"arguments":[{"selector":"dialog-wrapper","template":"\n <div #container class=\"modal fade\" style=\"display:block;\" role=\"dialog\">\n <template #element></template>\n </div>\n"}]}],"members":{"element":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["element",{"read":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewContainerRef"}}]}]}],"container":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["container"]}]}],"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"},{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogService"}]}],"addComponent":[{"__symbolic":"method"}],"closeByClickOutside":[{"__symbolic":"method"}]}}}}]
\ No newline at end of file
import { OnDestroy } from '@angular/core';
import { Observable } from 'rxjs';
import { DialogWrapperComponent } from "./dialog-wrapper.component";
import { DialogService } from "./dialog.service";
export declare class DialogComponent<T, T1> implements OnDestroy {
protected dialogService: DialogService;
private observer;
protected result: T1;
wrapper: DialogWrapperComponent;
constructor(dialogService: DialogService);
fillData(data: T): Observable<T1>;
close(): void;
ngOnDestroy(): void;
}
"use strict";
Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
var rxjs_1 = require("rxjs");
var DialogComponent = (function () {
function DialogComponent(dialogService) {
this.dialogService = dialogService;
}
DialogComponent.prototype.fillData = function (data) {
var _this = this;
data = data || {};
var keys = Object.keys(data);
for (var i = 0, length_1 = keys.length; i < length_1; i++) {
var key = keys[i];
this[key] = data[key];
}
return rxjs_1.Observable.create(function (observer) {
_this.observer = observer;
return function () {
_this.close();
};
});
};
DialogComponent.prototype.close = function () {
this.dialogService.removeDialog(this);
};
DialogComponent.prototype.ngOnDestroy = function () {
if (this.observer) {
this.observer.next(this.result);
}
};
return DialogComponent;
}());
exports.DialogComponent = DialogComponent;
//# sourceMappingURL=dialog.component.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog.component.ts"],"names":[],"mappings":";;AAEA,6BAA0C;AAS1C;IAsBE,yBAAsB,aAA4B;QAA5B,kBAAa,GAAb,aAAa,CAAe;IAAG,CAAC;IAOtD,kCAAQ,GAAR,UAAS,IAAM;QAAf,iBAaC;QAZC,IAAI,GAAG,IAAI,IAAO,EAAE,CAAC;QACrB,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC7B,KAAI,IAAI,CAAC,GAAC,CAAC,EAAE,QAAM,GAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,GAAC,QAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE;YAC9C,IAAI,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YAClB,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;SACvB;QACD,OAAO,iBAAU,CAAC,MAAM,CAAC,UAAC,QAAQ;YAChC,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC;YACzB,OAAO;gBACL,KAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACf,CAAC,CAAA;QACH,CAAC,CAAC,CAAC;IACL,CAAC;IAKD,+BAAK,GAAL;QACE,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACxC,CAAC;IAMD,qCAAW,GAAX;QACE,IAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;YAChB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;SACjC;IACH,CAAC;IACH,sBAAC;AAAD,CAAC,AA5DD,IA4DC;AA5DY,0CAAe"}
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{"DialogComponent":{"__symbolic":"class","members":{"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogService"}]}],"fillData":[{"__symbolic":"method"}],"close":[{"__symbolic":"method"}],"ngOnDestroy":[{"__symbolic":"method"}]}}}},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{"DialogComponent":{"__symbolic":"class","members":{"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogService"}]}],"fillData":[{"__symbolic":"method"}],"close":[{"__symbolic":"method"}],"ngOnDestroy":[{"__symbolic":"method"}]}}}}]
\ No newline at end of file
import { ComponentFactoryResolver, ApplicationRef, Injector, Type } from "@angular/core";
import { DialogComponent } from "./dialog.component";
import { Observable } from "rxjs";
export interface DialogOptions {
index?: number;
autoCloseTimeout?: number;
closeByClickingOutside?: boolean;
backdropColor?: string;
}
export declare class DialogServiceConfig {
container: HTMLElement;
}
export declare class DialogService {
private resolver;
private applicationRef;
private injector;
private dialogHolderComponent;
private container;
constructor(resolver: ComponentFactoryResolver, applicationRef: ApplicationRef, injector: Injector, config: DialogServiceConfig);
addDialog<T, T1>(component: Type<DialogComponent<T, T1>>, data?: T, options?: DialogOptions): Observable<T1>;
removeDialog(component: DialogComponent<any, any>): void;
removeAll(): void;
private createDialogHolder;
}
"use strict";
var __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {
var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.decorate === "function") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);
else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;
return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;
};
var __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.metadata === "function") return Reflect.metadata(k, v);
};
var __param = (this && this.__param) || function (paramIndex, decorator) {
return function (target, key) { decorator(target, key, paramIndex); }
};
Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
var core_1 = require("@angular/core");
var dialog_holder_component_1 = require("./dialog-holder.component");
var DialogServiceConfig = (function () {
function DialogServiceConfig() {
this.container = null;
}
return DialogServiceConfig;
}());
exports.DialogServiceConfig = DialogServiceConfig;
var DialogService = (function () {
function DialogService(resolver, applicationRef, injector, config) {
this.resolver = resolver;
this.applicationRef = applicationRef;
this.injector = injector;
this.container = config && config.container;
}
DialogService.prototype.addDialog = function (component, data, options) {
if (!this.dialogHolderComponent) {
this.dialogHolderComponent = this.createDialogHolder();
}
return this.dialogHolderComponent.addDialog(component, data, options);
};
DialogService.prototype.removeDialog = function (component) {
if (!this.dialogHolderComponent) {
return;
}
this.dialogHolderComponent.removeDialog(component);
};
DialogService.prototype.removeAll = function () {
this.dialogHolderComponent.clear();
};
DialogService.prototype.createDialogHolder = function () {
var _this = this;
var componentFactory = this.resolver.resolveComponentFactory(dialog_holder_component_1.DialogHolderComponent);
var componentRef = componentFactory.create(this.injector);
var componentRootNode = componentRef.hostView.rootNodes[0];
if (!this.container) {
var componentRootViewContainer = this.applicationRef.components[0];
this.container = componentRootViewContainer.hostView.rootNodes[0];
}
this.applicationRef.attachView(componentRef.hostView);
componentRef.onDestroy(function () {
_this.applicationRef.detachView(componentRef.hostView);
});
this.container.appendChild(componentRootNode);
return componentRef.instance;
};
DialogService = __decorate([
core_1.Injectable(),
__param(3, core_1.Optional()),
__metadata("design:paramtypes", [core_1.ComponentFactoryResolver, core_1.ApplicationRef, core_1.Injector, DialogServiceConfig])
], DialogService);
return DialogService;
}());
exports.DialogService = DialogService;
//# sourceMappingURL=dialog.service.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog.service.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog.service.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;AAAA,sCAEuB;AACvB,qEAAkE;AAWlE;IAAA;QACE,cAAS,GAAc,IAAI,CAAC;IAC9B,CAAC;IAAD,0BAAC;AAAD,CAAC,AAFD,IAEC;AAFY,kDAAmB;AAKhC;IAoBE,uBAAoB,QAAkC,EAAU,cAA8B,EAAU,QAAkB,EAAc,MAA2B;QAA/I,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QAAU,mBAAc,GAAd,cAAc,CAAgB;QAAU,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAAU;QACxH,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,MAAM,IAAI,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC;IAC9C,CAAC;IASD,iCAAS,GAAT,UAAiB,SAAsC,EAAE,IAAO,EAAE,OAAsB;QACtF,IAAG,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,EAAE;YAC9B,IAAI,CAAC,qBAAqB,GAAG,IAAI,CAAC,kBAAkB,EAAE,CAAC;SACxD;QACD,OAAO,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,SAAS,CAAQ,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;IAC/E,CAAC;IAMD,oCAAY,GAAZ,UAAa,SAAmC;QAC9C,IAAG,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,EAAE;YAC9B,OAAO;SACR;QACD,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;IACrD,CAAC;IAKD,iCAAS,GAAT;QACE,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACrC,CAAC;IAMO,0CAAkB,GAA1B;QAAA,iBAkBC;QAhBC,IAAI,gBAAgB,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,+CAAqB,CAAC,CAAC;QAEpF,IAAI,YAAY,GAAG,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,iBAAiB,GAAI,YAAY,CAAC,QAAiC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAgB,CAAC;QACpG,IAAG,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;YAClB,IAAI,0BAA0B,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACnE,IAAI,CAAC,SAAS,GAAI,0BAA0B,CAAC,QAAiC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAgB,CAAC;SAC5G;QACD,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEtD,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC;YACrB,KAAI,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACxD,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,WAAW,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;QAE9C,OAAO,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;IAC/B,CAAC;IA9EU,aAAa;QADzB,iBAAU,EAAE;QAqBkH,WAAA,eAAQ,EAAE,CAAA;yCAAzG,+BAAwB,EAA0B,qBAAc,EAAoB,eAAQ,EAAsB,mBAAmB;OApBxJ,aAAa,CA+EzB;IAAD,oBAAC;CAAA,AA/ED,IA+EC;AA/EY,sCAAa"}
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{"DialogServiceConfig":{"__symbolic":"class"},"DialogService":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injectable"}}],"members":{"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameterDecorators":[null,null,null,[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Optional"}}]],"parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ApplicationRef"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injector"},{"__symbolic":"reference","name":"DialogServiceConfig"}]}],"addDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeAll":[{"__symbolic":"method"}],"createDialogHolder":[{"__symbolic":"method"}]}}}},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{"DialogServiceConfig":{"__symbolic":"class"},"DialogService":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injectable"}}],"members":{"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameterDecorators":[null,null,null,[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Optional"}}]],"parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ApplicationRef"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injector"},{"__symbolic":"reference","name":"DialogServiceConfig"}]}],"addDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeAll":[{"__symbolic":"method"}],"createDialogHolder":[{"__symbolic":"method"}]}}}}]
\ No newline at end of file
export { BootstrapModalModule } from './bootstrap-modal.module';
export { DialogComponent } from './dialog.component';
export { DialogService, DialogOptions, DialogServiceConfig } from './dialog.service';
"use strict";
Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
var bootstrap_modal_module_1 = require("./bootstrap-modal.module");
exports.BootstrapModalModule = bootstrap_modal_module_1.BootstrapModalModule;
var dialog_component_1 = require("./dialog.component");
exports.DialogComponent = dialog_component_1.DialogComponent;
var dialog_service_1 = require("./dialog.service");
exports.DialogService = dialog_service_1.DialogService;
exports.DialogServiceConfig = dialog_service_1.DialogServiceConfig;
//# sourceMappingURL=index.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"index.js","sourceRoot":"","sources":["../src/index.ts"],"names":[],"mappings":";;AAAA,mEAAgE;AAAvD,wDAAA,oBAAoB,CAAA;AAC7B,uDAAqD;AAA5C,6CAAA,eAAe,CAAA;AACxB,mDAAqF;AAA5E,yCAAA,aAAa,CAAA;AAAiB,+CAAA,mBAAmB,CAAA"}
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{},"exports":[{"from":"./bootstrap-modal.module","export":["BootstrapModalModule"]},{"from":"./dialog.component","export":["DialogComponent"]},{"from":"./dialog.service","export":["DialogService","DialogOptions","DialogServiceConfig"]}]},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{},"exports":[{"from":"./bootstrap-modal.module","export":["BootstrapModalModule"]},{"from":"./dialog.component","export":["DialogComponent"]},{"from":"./dialog.service","export":["DialogService","DialogOptions","DialogServiceConfig"]}]}]
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment