Commit d17994a5 authored by Валерий Килин's avatar Валерий Килин 💢

rebuild

parent f4cd6775
......@@ -15,9 +15,10 @@ function dialogServiceFactory(resolver, applicationRef, injector, options) {
return new dialog_service_1.DialogService(resolver, applicationRef, injector, options);
}
exports.dialogServiceFactory = dialogServiceFactory;
var BootstrapModalModule = BootstrapModalModule_1 = (function () {
var BootstrapModalModule = (function () {
function BootstrapModalModule() {
}
BootstrapModalModule_1 = BootstrapModalModule;
BootstrapModalModule.forRoot = function (config) {
return {
ngModule: BootstrapModalModule_1,
......@@ -31,26 +32,26 @@ var BootstrapModalModule = BootstrapModalModule_1 = (function () {
]
};
};
var BootstrapModalModule_1;
BootstrapModalModule = BootstrapModalModule_1 = __decorate([
core_1.NgModule({
declarations: [
dialog_holder_component_1.DialogHolderComponent,
dialog_wrapper_component_1.DialogWrapperComponent
],
providers: [
dialog_service_1.DialogService
],
imports: [
common_1.CommonModule
],
entryComponents: [
dialog_holder_component_1.DialogHolderComponent,
dialog_wrapper_component_1.DialogWrapperComponent
]
})
], BootstrapModalModule);
return BootstrapModalModule;
}());
BootstrapModalModule = BootstrapModalModule_1 = __decorate([
core_1.NgModule({
declarations: [
dialog_holder_component_1.DialogHolderComponent,
dialog_wrapper_component_1.DialogWrapperComponent
],
providers: [
dialog_service_1.DialogService
],
imports: [
common_1.CommonModule
],
entryComponents: [
dialog_holder_component_1.DialogHolderComponent,
dialog_wrapper_component_1.DialogWrapperComponent
]
})
], BootstrapModalModule);
exports.BootstrapModalModule = BootstrapModalModule;
var BootstrapModalModule_1;
//# sourceMappingURL=bootstrap-modal.module.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"bootstrap-modal.module.js","sourceRoot":"","sources":["../src/bootstrap-modal.module.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;AAAA,sCAAkH;AAClH,0CAA+C;AAC/C,qEAAkE;AAClE,uEAAoE;AACpE,mDAAsE;AAStE,8BAAqC,QAAkC,EAAE,cAA8B,EAAE,QAAkB,EAAE,OAA4B;IACrJ,MAAM,CAAC,IAAI,8BAAa,CAAC,QAAQ,EAAE,cAAc,EAAE,QAAQ,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;AAC1E,CAAC;AAFD,oDAEC;AAkBD,IAAa,oBAAoB;IAAjC;IAcA,CAAC;IAbU,4BAAO,GAAd,UAAe,MAA2B;QACtC,MAAM,CAAC;YACH,QAAQ,EAAE,sBAAoB;YAC9B,SAAS,EAAE;gBACP,EAAC,OAAO,EAAE,oCAAmB,EAAE,QAAQ,EAAC,MAAM,EAAC;gBAC/C;oBACI,OAAO,EAAE,8BAAa;oBACtB,UAAU,EAAE,oBAAoB;oBAChC,IAAI,EAAE,CAAC,+BAAwB,EAAE,qBAAc,EAAE,eAAQ,EAAE,oCAAmB,CAAC;iBAClF;aACJ;SACJ,CAAC;IACN,CAAC;IACL,2BAAC;AAAD,CAAC,AAdD,IAcC;AAdY,oBAAoB;IAhBhC,eAAQ,CAAC;QACN,YAAY,EAAE;YACV,+CAAqB;YACrB,iDAAsB;SACzB;QACD,SAAS,EAAE;YACP,8BAAa;SAChB;QACD,OAAO,EAAE;YACL,qBAAY;SACf;QACD,eAAe,EAAE;YACb,+CAAqB;YACrB,iDAAsB;SACzB;KACJ,CAAC;GACW,oBAAoB,CAchC;AAdY,oDAAoB"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"bootstrap-modal.module.js","sourceRoot":"","sources":["../src/bootstrap-modal.module.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;AAAA,sCAAkH;AAClH,0CAA+C;AAC/C,qEAAkE;AAClE,uEAAoE;AACpE,mDAAsE;AAStE,8BAAqC,QAAkC,EAAE,cAA8B,EAAE,QAAkB,EAAE,OAA4B;IACrJ,OAAO,IAAI,8BAAa,CAAC,QAAQ,EAAE,cAAc,EAAE,QAAQ,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;AAC1E,CAAC;AAFD,oDAEC;AAkBD;IAAA;IAcA,CAAC;6BAdY,oBAAoB;IACtB,4BAAO,GAAd,UAAe,MAA2B;QACtC,OAAO;YACH,QAAQ,EAAE,sBAAoB;YAC9B,SAAS,EAAE;gBACP,EAAC,OAAO,EAAE,oCAAmB,EAAE,QAAQ,EAAC,MAAM,EAAC;gBAC/C;oBACI,OAAO,EAAE,8BAAa;oBACtB,UAAU,EAAE,oBAAoB;oBAChC,IAAI,EAAE,CAAC,+BAAwB,EAAE,qBAAc,EAAE,eAAQ,EAAE,oCAAmB,CAAC;iBAClF;aACJ;SACJ,CAAC;IACN,CAAC;;IAbQ,oBAAoB;QAhBhC,eAAQ,CAAC;YACN,YAAY,EAAE;gBACV,+CAAqB;gBACrB,iDAAsB;aACzB;YACD,SAAS,EAAE;gBACP,8BAAa;aAChB;YACD,OAAO,EAAE;gBACL,qBAAY;aACf;YACD,eAAe,EAAE;gBACb,+CAAqB;gBACrB,iDAAsB;aACzB;SACJ,CAAC;OACW,oBAAoB,CAchC;IAAD,2BAAC;CAAA,AAdD,IAcC;AAdY,oDAAoB"}
\ No newline at end of file
......@@ -9,6 +9,6 @@ export declare class DialogHolderComponent {
constructor(resolver: ComponentFactoryResolver);
addDialog<T, T1>(component: Type<DialogComponent<T, T1>>, data?: T, options?: DialogOptions): Observable<T1>;
removeDialog(component: DialogComponent<any, any>): void;
private _removeElement(component);
private _removeElement;
clear(): void;
}
......@@ -66,18 +66,18 @@ var DialogHolderComponent = (function () {
this.element.clear();
this.dialogs = [];
};
__decorate([
core_1.ViewChild('element', { read: core_1.ViewContainerRef }),
__metadata("design:type", core_1.ViewContainerRef)
], DialogHolderComponent.prototype, "element", void 0);
DialogHolderComponent = __decorate([
core_1.Component({
selector: 'dialog-holder',
template: '<template #element></template>',
}),
__metadata("design:paramtypes", [core_1.ComponentFactoryResolver])
], DialogHolderComponent);
return DialogHolderComponent;
}());
__decorate([
core_1.ViewChild('element', { read: core_1.ViewContainerRef }),
__metadata("design:type", core_1.ViewContainerRef)
], DialogHolderComponent.prototype, "element", void 0);
DialogHolderComponent = __decorate([
core_1.Component({
selector: 'dialog-holder',
template: '<template #element></template>',
}),
__metadata("design:paramtypes", [core_1.ComponentFactoryResolver])
], DialogHolderComponent);
exports.DialogHolderComponent = DialogHolderComponent;
//# sourceMappingURL=dialog-holder.component.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog-holder.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog-holder.component.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;AAAA,sCAGuB;AAEvB,uEAAkE;AAQlE,IAAa,qBAAqB;IAiBhC,+BAAoB,QAAkC;QAAlC,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QANtD,YAAO,GAAqC,EAAE,CAAC;IAMU,CAAC;IAS1D,yCAAS,GAAT,UAAiB,SAAsC,EAAE,IAAO,EAAE,OAAsB;QAAxF,iBA4BC;QA3BC,OAAO,GAAG,OAAO,IAAmB,EAAE,CAAC;QACvC,IAAI,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,iDAAsB,CAAC,CAAC;QAC5E,IAAI,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,eAAe,CAAC,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QACxE,IAAI,aAAa,GAAoD,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;QAC3F,IAAI,UAAU,GAA2B,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC/E,EAAE,CAAA,CAAC,OAAM,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,WAAW,CAAC,CAAC,CAAC;YACzC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;QACpD,CAAC;QACD,IAAI,CAAC,CAAC;YACJ,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;QAChC,CAAC;QACD,UAAU,CAAC;YACT,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YAC5D,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC5D,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,EAAE,CAAA,CAAC,OAAO,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,CAAC;YAC5B,UAAU,CAAC;gBACT,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;YAChC,CAAC,EAAE,OAAO,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC;QAC/B,CAAC;QACD,EAAE,CAAA,CAAC,OAAO,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC,CAAC;YAClC,aAAa,CAAC,mBAAmB,EAAE,CAAC;QACtC,CAAC;QACD,EAAE,CAAA,CAAC,OAAO,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,CAAC;YACzB,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,eAAe,GAAG,OAAO,CAAC,aAAa,CAAC;QACtF,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACnC,CAAC;IAMD,4CAAY,GAAZ,UAAa,SAAmC;QAAhD,iBAQC;QAPC,IAAI,OAAO,GAAG,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC;QAExD,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QACjC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC/B,UAAU,CAAC;YACP,KAAI,CAAC,cAAc,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QACnC,CAAC,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;IACV,CAAC;IAEO,8CAAc,GAAtB,UAAuB,SAAS;QAC9B,IAAI,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC5C,EAAE,CAAA,CAAC,KAAK,GAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACZ,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC3B,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;QAChC,CAAC;IACH,CAAC;IAED,qCAAK,GAAL;QACE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACrB,IAAI,CAAC,OAAO,GAAG,EAAE,CAAC;IACpB,CAAC;IACH,4BAAC;AAAD,CAAC,AAlFD,IAkFC;AA7EiD;IAA/C,gBAAS,CAAC,SAAS,EAAE,EAAC,IAAI,EAAE,uBAAgB,EAAC,CAAC;8BAAiB,uBAAgB;sDAAC;AALtE,qBAAqB;IAJjC,gBAAS,CAAC;QACT,QAAQ,EAAE,eAAe;QACzB,QAAQ,EAAE,gCAAgC;KAC3C,CAAC;qCAkB8B,+BAAwB;GAjB3C,qBAAqB,CAkFjC;AAlFY,sDAAqB"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog-holder.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog-holder.component.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;AAAA,sCAGuB;AAEvB,uEAAkE;AAQlE;IAiBE,+BAAoB,QAAkC;QAAlC,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QANtD,YAAO,GAAqC,EAAE,CAAC;IAMU,CAAC;IAS1D,yCAAS,GAAT,UAAiB,SAAsC,EAAE,IAAO,EAAE,OAAsB;QAAxF,iBA4BC;QA3BC,OAAO,GAAG,OAAO,IAAmB,EAAE,CAAC;QACvC,IAAI,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,iDAAsB,CAAC,CAAC;QAC5E,IAAI,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,eAAe,CAAC,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QACxE,IAAI,aAAa,GAAoD,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;QAC3F,IAAI,UAAU,GAA2B,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC/E,IAAG,OAAM,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,WAAW,EAAE;YACxC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;SACnD;aACI;YACH,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;SAC/B;QACD,UAAU,CAAC;YACT,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YAC5D,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC5D,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,IAAG,OAAO,CAAC,gBAAgB,EAAE;YAC3B,UAAU,CAAC;gBACT,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;YAChC,CAAC,EAAE,OAAO,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC;SAC9B;QACD,IAAG,OAAO,CAAC,sBAAsB,EAAE;YACjC,aAAa,CAAC,mBAAmB,EAAE,CAAC;SACrC;QACD,IAAG,OAAO,CAAC,aAAa,EAAE;YACxB,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,eAAe,GAAG,OAAO,CAAC,aAAa,CAAC;SACrF;QACD,OAAO,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACnC,CAAC;IAMD,4CAAY,GAAZ,UAAa,SAAmC;QAAhD,iBAQC;QAPC,IAAI,OAAO,GAAG,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC;QAExD,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QACjC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC/B,UAAU,CAAC;YACP,KAAI,CAAC,cAAc,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QACnC,CAAC,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;IACV,CAAC;IAEO,8CAAc,GAAtB,UAAuB,SAAS;QAC9B,IAAI,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC5C,IAAG,KAAK,GAAC,CAAC,CAAC,EAAE;YACX,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC3B,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;SAC/B;IACH,CAAC;IAED,qCAAK,GAAL;QACE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACrB,IAAI,CAAC,OAAO,GAAG,EAAE,CAAC;IACpB,CAAC;IA5E+C;QAA/C,gBAAS,CAAC,SAAS,EAAE,EAAC,IAAI,EAAE,uBAAgB,EAAC,CAAC;kCAAiB,uBAAgB;0DAAC;IALtE,qBAAqB;QAJjC,gBAAS,CAAC;YACT,QAAQ,EAAE,eAAe;YACzB,QAAQ,EAAE,gCAAgC;SAC3C,CAAC;yCAkB8B,+BAAwB;OAjB3C,qBAAqB,CAkFjC;IAAD,4BAAC;CAAA,AAlFD,IAkFC;AAlFY,sDAAqB"}
\ No newline at end of file
......@@ -35,22 +35,22 @@ var DialogWrapperComponent = (function () {
_this.dialogService.removeDialog(_this.content);
}, false);
};
__decorate([
core_1.ViewChild('element', { read: core_1.ViewContainerRef }),
__metadata("design:type", core_1.ViewContainerRef)
], DialogWrapperComponent.prototype, "element", void 0);
__decorate([
core_1.ViewChild('container'),
__metadata("design:type", Object)
], DialogWrapperComponent.prototype, "container", void 0);
DialogWrapperComponent = __decorate([
core_1.Component({
selector: 'dialog-wrapper',
template: "\n <div #container class=\"modal fade\" style=\"display:block !important;\" role=\"dialog\">\n <template #element></template>\n </div>\n"
}),
__metadata("design:paramtypes", [core_1.ComponentFactoryResolver, dialog_service_1.DialogService])
], DialogWrapperComponent);
return DialogWrapperComponent;
}());
__decorate([
core_1.ViewChild('element', { read: core_1.ViewContainerRef }),
__metadata("design:type", core_1.ViewContainerRef)
], DialogWrapperComponent.prototype, "element", void 0);
__decorate([
core_1.ViewChild('container'),
__metadata("design:type", Object)
], DialogWrapperComponent.prototype, "container", void 0);
DialogWrapperComponent = __decorate([
core_1.Component({
selector: 'dialog-wrapper',
template: "\n <div #container class=\"modal fade\" style=\"display:block !important;\" role=\"dialog\">\n <template #element></template>\n </div>\n"
}),
__metadata("design:paramtypes", [core_1.ComponentFactoryResolver, dialog_service_1.DialogService])
], DialogWrapperComponent);
exports.DialogWrapperComponent = DialogWrapperComponent;
//# sourceMappingURL=dialog-wrapper.component.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog-wrapper.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog-wrapper.component.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;AAAA,sCAEuB;AAEvB,mDAA+C;AAU/C,IAAa,sBAAsB;IAuBjC,gCAAoB,QAAkC,EAAU,aAA4B;QAAxE,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QAAU,kBAAa,GAAb,aAAa,CAAe;IAAG,CAAC;IAOhG,6CAAY,GAAZ,UAAoB,SAAuC;QACzD,IAAI,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC/D,IAAI,QAAQ,GAAG,yBAAkB,CAAC,qBAAqB,CAAC,EAAE,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACnF,IAAI,YAAY,GAAG,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC5C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,OAAO,GAA6B,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;QAC/D,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC;QAC5B,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC;IACtB,CAAC;IAKD,oDAAmB,GAAnB;QAAA,iBAQC;QAPC,IAAM,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC;QACjD,WAAW,CAAC,aAAa,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE,UAAC,KAAK;YAC1E,KAAK,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC;QAC1B,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,WAAW,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;YAClC,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,KAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAClD,CAAC,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;IACZ,CAAC;IACH,6BAAC;AAAD,CAAC,AApDD,IAoDC;AA/CiD;IAA/C,gBAAS,CAAC,SAAS,EAAE,EAAC,IAAI,EAAE,uBAAgB,EAAC,CAAC;8BAAiB,uBAAgB;uDAAC;AAKzD;IAAvB,gBAAS,CAAC,WAAW,CAAC;;yDAAkB;AAV9B,sBAAsB;IARlC,gBAAS,CAAC;QACT,QAAQ,EAAE,gBAAgB;QAC1B,QAAQ,EAAE,uJAIX;KACA,CAAC;qCAwB8B,+BAAwB,EAAyB,8BAAa;GAvBjF,sBAAsB,CAoDlC;AApDY,wDAAsB"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog-wrapper.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog-wrapper.component.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;AAAA,sCAEuB;AAEvB,mDAA+C;AAU/C;IAuBE,gCAAoB,QAAkC,EAAU,aAA4B;QAAxE,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QAAU,kBAAa,GAAb,aAAa,CAAe;IAAG,CAAC;IAOhG,6CAAY,GAAZ,UAAoB,SAAuC;QACzD,IAAI,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC/D,IAAI,QAAQ,GAAG,yBAAkB,CAAC,qBAAqB,CAAC,EAAE,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACnF,IAAI,YAAY,GAAG,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC5C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,OAAO,GAA6B,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;QAC/D,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC;QAC5B,OAAO,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC;IACtB,CAAC;IAKD,oDAAmB,GAAnB;QAAA,iBAQC;QAPC,IAAM,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC;QACjD,WAAW,CAAC,aAAa,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE,UAAC,KAAK;YAC1E,KAAK,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC;QAC1B,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,WAAW,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;YAClC,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,KAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAClD,CAAC,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;IACZ,CAAC;IA9C+C;QAA/C,gBAAS,CAAC,SAAS,EAAE,EAAC,IAAI,EAAE,uBAAgB,EAAC,CAAC;kCAAiB,uBAAgB;2DAAC;IAKzD;QAAvB,gBAAS,CAAC,WAAW,CAAC;;6DAAkB;IAV9B,sBAAsB;QARlC,gBAAS,CAAC;YACT,QAAQ,EAAE,gBAAgB;YAC1B,QAAQ,EAAE,uJAIX;SACA,CAAC;yCAwB8B,+BAAwB,EAAyB,8BAAa;OAvBjF,sBAAsB,CAoDlC;IAAD,6BAAC;CAAA,AApDD,IAoDC;AApDY,wDAAsB"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog.component.ts"],"names":[],"mappings":";;AAEA,6BAA0C;AAS1C;IAsBE,yBAAsB,aAA4B;QAA5B,kBAAa,GAAb,aAAa,CAAe;IAAG,CAAC;IAOtD,kCAAQ,GAAR,UAAS,IAAM;QAAf,iBAaC;QAZC,IAAI,GAAG,IAAI,IAAO,EAAE,CAAC;QACrB,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC7B,GAAG,CAAA,CAAC,IAAI,CAAC,GAAC,CAAC,EAAE,QAAM,GAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,GAAC,QAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC;YAC/C,IAAI,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YAClB,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;QACxB,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,iBAAU,CAAC,MAAM,CAAC,UAAC,QAAQ;YAChC,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC;YACzB,MAAM,CAAC;gBACL,KAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACf,CAAC,CAAA;QACH,CAAC,CAAC,CAAC;IACL,CAAC;IAKD,+BAAK,GAAL;QACE,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACxC,CAAC;IAMD,qCAAW,GAAX;QACE,EAAE,CAAA,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;YACjB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAClC,CAAC;IACH,CAAC;IACH,sBAAC;AAAD,CAAC,AA5DD,IA4DC;AA5DY,0CAAe"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog.component.ts"],"names":[],"mappings":";;AAEA,6BAA0C;AAS1C;IAsBE,yBAAsB,aAA4B;QAA5B,kBAAa,GAAb,aAAa,CAAe;IAAG,CAAC;IAOtD,kCAAQ,GAAR,UAAS,IAAM;QAAf,iBAaC;QAZC,IAAI,GAAG,IAAI,IAAO,EAAE,CAAC;QACrB,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC7B,KAAI,IAAI,CAAC,GAAC,CAAC,EAAE,QAAM,GAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,GAAC,QAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE;YAC9C,IAAI,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YAClB,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;SACvB;QACD,OAAO,iBAAU,CAAC,MAAM,CAAC,UAAC,QAAQ;YAChC,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC;YACzB,OAAO;gBACL,KAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACf,CAAC,CAAA;QACH,CAAC,CAAC,CAAC;IACL,CAAC;IAKD,+BAAK,GAAL;QACE,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACxC,CAAC;IAMD,qCAAW,GAAX;QACE,IAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;YAChB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;SACjC;IACH,CAAC;IACH,sBAAC;AAAD,CAAC,AA5DD,IA4DC;AA5DY,0CAAe"}
\ No newline at end of file
......@@ -20,5 +20,5 @@ export declare class DialogService {
addDialog<T, T1>(component: Type<DialogComponent<T, T1>>, data?: T, options?: DialogOptions): Observable<T1>;
removeDialog(component: DialogComponent<any, any>): void;
removeAll(): void;
private createDialogHolder();
private createDialogHolder;
}
......@@ -49,7 +49,7 @@ var DialogService = (function () {
var componentRef = componentFactory.create(this.injector);
var componentRootNode = componentRef.hostView.rootNodes[0];
if (!this.container) {
var componentRootViewContainer = this.applicationRef['_rootComponents'][0];
var componentRootViewContainer = this.applicationRef.components[0];
this.container = componentRootViewContainer.hostView.rootNodes[0];
}
this.applicationRef.attachView(componentRef.hostView);
......@@ -59,12 +59,12 @@ var DialogService = (function () {
this.container.appendChild(componentRootNode);
return componentRef.instance;
};
DialogService = __decorate([
core_1.Injectable(),
__param(3, core_1.Optional()),
__metadata("design:paramtypes", [core_1.ComponentFactoryResolver, core_1.ApplicationRef, core_1.Injector, DialogServiceConfig])
], DialogService);
return DialogService;
}());
DialogService = __decorate([
core_1.Injectable(),
__param(3, core_1.Optional()),
__metadata("design:paramtypes", [core_1.ComponentFactoryResolver, core_1.ApplicationRef, core_1.Injector, DialogServiceConfig])
], DialogService);
exports.DialogService = DialogService;
//# sourceMappingURL=dialog.service.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog.service.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog.service.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;AAAA,sCAEuB;AACvB,qEAAkE;AAWlE;IAAA;QACE,cAAS,GAAc,IAAI,CAAC;IAC9B,CAAC;IAAD,0BAAC;AAAD,CAAC,AAFD,IAEC;AAFY,kDAAmB;AAKhC,IAAa,aAAa;IAoBxB,uBAAoB,QAAkC,EAAU,cAA8B,EAAU,QAAkB,EAAc,MAA2B;QAA/I,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QAAU,mBAAc,GAAd,cAAc,CAAgB;QAAU,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAAU;QACxH,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,MAAM,IAAI,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC;IAC9C,CAAC;IASD,iCAAS,GAAT,UAAiB,SAAsC,EAAE,IAAO,EAAE,OAAsB;QACtF,EAAE,CAAA,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC,CAAC;YAC/B,IAAI,CAAC,qBAAqB,GAAG,IAAI,CAAC,kBAAkB,EAAE,CAAC;QACzD,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,SAAS,CAAQ,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;IAC/E,CAAC;IAMD,oCAAY,GAAZ,UAAa,SAAmC;QAC9C,EAAE,CAAA,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC,CAAC;YAC/B,MAAM,CAAC;QACT,CAAC;QACD,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;IACrD,CAAC;IAKD,iCAAS,GAAT;QACE,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACrC,CAAC;IAMO,0CAAkB,GAA1B;QAAA,iBAkBC;QAhBC,IAAI,gBAAgB,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,+CAAqB,CAAC,CAAC;QAEpF,IAAI,YAAY,GAAG,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,iBAAiB,GAAI,YAAY,CAAC,QAAiC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAgB,CAAC;QACpG,EAAE,CAAA,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC;YACnB,IAAI,0BAA0B,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YAC3E,IAAI,CAAC,SAAS,GAAI,0BAA0B,CAAC,QAAiC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAgB,CAAC;QAC7G,CAAC;QACD,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEtD,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC;YACrB,KAAI,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACxD,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,WAAW,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;QAE9C,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;IAC/B,CAAC;IACH,oBAAC;AAAD,CAAC,AA/ED,IA+EC;AA/EY,aAAa;IADzB,iBAAU,EAAE;IAqBkH,WAAA,eAAQ,EAAE,CAAA;qCAAzG,+BAAwB,EAA0B,qBAAc,EAAoB,eAAQ,EAAsB,mBAAmB;GApBxJ,aAAa,CA+EzB;AA/EY,sCAAa"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog.service.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog.service.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;AAAA,sCAEuB;AACvB,qEAAkE;AAWlE;IAAA;QACE,cAAS,GAAc,IAAI,CAAC;IAC9B,CAAC;IAAD,0BAAC;AAAD,CAAC,AAFD,IAEC;AAFY,kDAAmB;AAKhC;IAoBE,uBAAoB,QAAkC,EAAU,cAA8B,EAAU,QAAkB,EAAc,MAA2B;QAA/I,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QAAU,mBAAc,GAAd,cAAc,CAAgB;QAAU,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAAU;QACxH,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,MAAM,IAAI,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC;IAC9C,CAAC;IASD,iCAAS,GAAT,UAAiB,SAAsC,EAAE,IAAO,EAAE,OAAsB;QACtF,IAAG,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,EAAE;YAC9B,IAAI,CAAC,qBAAqB,GAAG,IAAI,CAAC,kBAAkB,EAAE,CAAC;SACxD;QACD,OAAO,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,SAAS,CAAQ,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;IAC/E,CAAC;IAMD,oCAAY,GAAZ,UAAa,SAAmC;QAC9C,IAAG,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,EAAE;YAC9B,OAAO;SACR;QACD,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;IACrD,CAAC;IAKD,iCAAS,GAAT;QACE,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACrC,CAAC;IAMO,0CAAkB,GAA1B;QAAA,iBAkBC;QAhBC,IAAI,gBAAgB,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,+CAAqB,CAAC,CAAC;QAEpF,IAAI,YAAY,GAAG,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,iBAAiB,GAAI,YAAY,CAAC,QAAiC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAgB,CAAC;QACpG,IAAG,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;YAClB,IAAI,0BAA0B,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACnE,IAAI,CAAC,SAAS,GAAI,0BAA0B,CAAC,QAAiC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAgB,CAAC;SAC5G;QACD,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEtD,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC;YACrB,KAAI,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACxD,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,WAAW,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;QAE9C,OAAO,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;IAC/B,CAAC;IA9EU,aAAa;QADzB,iBAAU,EAAE;QAqBkH,WAAA,eAAQ,EAAE,CAAA;yCAAzG,+BAAwB,EAA0B,qBAAc,EAAoB,eAAQ,EAAsB,mBAAmB;OApBxJ,aAAa,CA+EzB;IAAD,oBAAC;CAAA,AA/ED,IA+EC;AA/EY,sCAAa"}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment