Commit fff6f02f authored by avovchuk's avatar avovchuk

v1 changes

parent a1fba3e6
......@@ -5,6 +5,9 @@ npm-debug.log
# IDE #
.idea/
# Compiled code #
dist
# Demo app #
demo/node_modules/
#Angular2 Bootstrap Modal Service
It is a library to make usage of bootstrap modal plugin easier in Angular2.
It makes managing dialogs painless and more clear.
Create clear and reusable modal components.
It makes managing dialogs painless and more clear.
Library does not use bootstrap js, only css.
##Installation
```npm
npm install ng2-bootstrap-modal
```
See [Live Demo](https://plnkr.co/edit/nYqPPQe58E2RW8C2yz49)
See [Live Demo](https://plnkr.co/nYqPPQe58E2RW8C2yz49)
###Without bootstrap?
Yes, you can create your own css. Just write css for .modal and .modal-dialog classes.
```css
.modal {
position: fixed;
top: 0;
right: 0;
bottom: 0;
left: 0;
z-index: 1050;
overflow: hidden;
-webkit-overflow-scrolling: touch;
outline: 0;
}
.fade {
opacity: 0;
-webkit-transition: opacity .15s linear;
-o-transition: opacity .15s linear;
transition: opacity .15s linear;
}
.fade.in {
opacity: 1;
}
.modal-dialog {
position: relative;
width: auto;
margin: 10px;
}
.modal.in .modal-dialog {
-webkit-transform: translate(0,0);
-ms-transform: translate(0,0);
-o-transform: translate(0,0);
transform: translate(0,0);
}
.modal.fade .modal-dialog {
-webkit-transition: -webkit-transform .3s ease-out;
-o-transition: -o-transform .3s ease-out;
transition: transform .3s ease-out;
-webkit-transform: translate(0,-25%);
-ms-transform: translate(0,-25%);
-o-transform: translate(0,-25%);
transform: translate(0,-25%);
}
@media (min-width: 768px) {
.modal-dialog {
width: 600px;
margin: 30px auto;
}
}
```
##Quickstart
### Step 1. add bootstrap css
### Step 1. import '**BootstrapModalModule**' module
app.module.ts:
......
{"version":3,"file":"bootstrap-modal.module.js","sourceRoot":"","sources":["../src/bootstrap-modal.module.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;AAAA,sCAAyC;AACzC,0CAA+C;AAC/C,qEAAkE;AAClE,uEAAoE;AACpE,mDAAiD;AAkBjD,IAAa,oBAAoB;IAAjC;IAAmC,CAAC;IAAD,2BAAC;AAAD,CAAC,AAApC,IAAoC;AAAvB,oBAAoB;IAhBhC,eAAQ,CAAC;QACN,YAAY,EAAE;YACV,+CAAqB;YACrB,iDAAsB;SACzB;QACD,SAAS,EAAE;YACP,8BAAa;SAChB;QACD,OAAO,EAAE;YACL,qBAAY;SACf;QACD,eAAe,EAAE;YACb,+CAAqB;YACrB,iDAAsB;SACzB;KACJ,CAAC;GACW,oBAAoB,CAAG;AAAvB,oDAAoB"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"bootstrap-modal.module.js","sourceRoot":"","sources":["../src/bootstrap-modal.module.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;AAAA,sCAAyC;AACzC,0CAA+C;AAC/C,qEAAkE;AAClE,uEAAoE;AACpE,mDAAiD;AAiBjD,IAAa,oBAAoB;IAAjC;IAAmC,CAAC;IAAD,2BAAC;AAAD,CAAC,AAApC,IAAoC;AAAvB,oBAAoB;IAhBhC,eAAQ,CAAC;QACN,YAAY,EAAE;YACV,+CAAqB;YACrB,iDAAsB;SACzB;QACD,SAAS,EAAE;YACP,8BAAa;SAChB;QACD,OAAO,EAAE;YACL,qBAAY;SACf;QACD,eAAe,EAAE;YACb,+CAAqB;YACrB,iDAAsB;SACzB;KACJ,CAAC;GACW,oBAAoB,CAAG;AAAvB,oDAAoB"}
\ No newline at end of file
import { ComponentFactoryResolver, Type } from "@angular/core";
import { DialogComponent } from "./dialog.component";
import { Observable } from "rxjs";
import { DialogOptions } from "./dialog-options";
export declare class DialogHolderComponent {
private resolver;
private element;
dialogs: Array<DialogComponent>;
constructor(resolver: ComponentFactoryResolver);
addDialog(component: Type<DialogComponent>, data?: any, index?: number): Observable<any>;
addDialog(component: Type<DialogComponent>, data?: any, options?: DialogOptions): Observable<any>;
removeDialog(component: DialogComponent): void;
private _removeElement(component);
clear(): void;
}
......@@ -15,26 +15,36 @@ var DialogHolderComponent = (function () {
this.resolver = resolver;
this.dialogs = [];
}
DialogHolderComponent.prototype.addDialog = function (component, data, index) {
DialogHolderComponent.prototype.addDialog = function (component, data, options) {
var _this = this;
options = options || {};
var factory = this.resolver.resolveComponentFactory(dialog_wrapper_component_1.DialogWrapperComponent);
var componentRef = this.element.createComponent(factory, index);
var componentRef = this.element.createComponent(factory, options.index);
var dialogWrapper = componentRef.instance;
var _component = dialogWrapper.addComponent(component);
if (typeof (index) !== 'undefined') {
this.dialogs.splice(index, 0, _component);
if (typeof (options.index) !== 'undefined') {
this.dialogs.splice(options.index, 0, _component);
}
else {
this.dialogs.push(_component);
}
setTimeout(function () {
dialogWrapper.container.nativeElement.classList.add('in');
dialogWrapper.container.nativeElement.classList.add('show');
});
if (options.autoCloseTimeout) {
setTimeout(function () {
_this.removeDialog(_component);
}, options.autoCloseTimeout);
}
if (options.closeByClickingOutside) {
dialogWrapper.closeByClickOutside();
}
return _component.fillData(data);
};
DialogHolderComponent.prototype.removeDialog = function (component) {
var _this = this;
var element = component.wrapper.container.nativeElement;
element.classList.remove('in');
element.classList.remove('show');
setTimeout(function () {
_this._removeElement(component);
}, 300);
......@@ -46,6 +56,10 @@ var DialogHolderComponent = (function () {
this.dialogs.splice(index, 1);
}
};
DialogHolderComponent.prototype.clear = function () {
this.element.clear();
this.dialogs = [];
};
return DialogHolderComponent;
}());
__decorate([
......
{"version":3,"file":"dialog-holder.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog-holder.component.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA,sCAGuB;AAEvB,uEAAkE;AAOlE,IAAa,qBAAqB;IAkBhC,+BAAoB,QAAkC;QAAlC,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QANtD,YAAO,GAA2B,EAAE,CAAC;IAMoB,CAAC;IAS1D,yCAAS,GAAT,UAAU,SAA+B,EAAE,IAAS,EAAE,KAAa;QACjE,IAAI,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,iDAAsB,CAAC,CAAC;QAC5E,IAAI,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,eAAe,CAAC,OAAO,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QAChE,IAAI,aAAa,GAAoD,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;QAC3F,IAAI,UAAU,GAAqB,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QACzE,EAAE,CAAA,CAAC,OAAM,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,WAAW,CAAC,CAAC,CAAC;YACjC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;QAC5C,CAAC;QACD,IAAI,CAAC,CAAC;YACJ,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;QAChC,CAAC;QACD,UAAU,CAAC;YACT,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,CAAA;QAC3D,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACnC,CAAC;IAMD,4CAAY,GAAZ,UAAa,SAAyB;QAAtC,iBAOC;QANC,IAAI,OAAO,GAAG,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC;QAExD,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC/B,UAAU,CAAC;YACP,KAAI,CAAC,cAAc,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QACnC,CAAC,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;IACV,CAAC;IAEO,8CAAc,GAAtB,UAAuB,SAAS;QAC9B,IAAI,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC5C,EAAE,CAAA,CAAC,KAAK,GAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACZ,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC3B,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;QAChC,CAAC;IACH,CAAC;IACH,4BAAC;AAAD,CAAC,AAhED,IAgEC;AA1DiD;IAA/C,gBAAS,CAAC,SAAS,EAAE,EAAC,IAAI,EAAE,uBAAgB,EAAC,CAAC;8BAAkB,uBAAgB;sDAAC;AANvE,qBAAqB;IAJjC,gBAAS,CAAC;QACT,QAAQ,EAAE,eAAe;QACzB,QAAQ,EAAE,gCAAgC;KAC3C,CAAC;qCAmB8B,+BAAwB;GAlB3C,qBAAqB,CAgEjC;AAhEY,sDAAqB"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog-holder.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog-holder.component.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA,sCAGuB;AAEvB,uEAAkE;AAQlE,IAAa,qBAAqB;IAkBhC,+BAAoB,QAAkC;QAAlC,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QANtD,YAAO,GAA2B,EAAE,CAAC;IAMoB,CAAC;IAS1D,yCAAS,GAAT,UAAU,SAA+B,EAAE,IAAS,EAAE,OAAsB;QAA5E,iBAwBC;QAvBC,OAAO,GAAG,OAAO,IAAI,EAAE,CAAC;QACxB,IAAI,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,iDAAsB,CAAC,CAAC;QAC5E,IAAI,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,eAAe,CAAC,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QACxE,IAAI,aAAa,GAAoD,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;QAC3F,IAAI,UAAU,GAAqB,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QACzE,EAAE,CAAA,CAAC,OAAM,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,WAAW,CAAC,CAAC,CAAC;YACzC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;QACpD,CAAC;QACD,IAAI,CAAC,CAAC;YACJ,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;QAChC,CAAC;QACD,UAAU,CAAC;YACT,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,MAAM,CAAC,CAAA;QAC7D,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,EAAE,CAAA,CAAC,OAAO,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,CAAC;YAC5B,UAAU,CAAC;gBACT,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;YAChC,CAAC,EAAE,OAAO,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC;QAC/B,CAAC;QACD,EAAE,CAAA,CAAC,OAAO,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC,CAAC;YAClC,aAAa,CAAC,mBAAmB,EAAE,CAAC;QACtC,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACnC,CAAC;IAMD,4CAAY,GAAZ,UAAa,SAAyB;QAAtC,iBAOC;QANC,IAAI,OAAO,GAAG,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC;QAExD,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QACjC,UAAU,CAAC;YACP,KAAI,CAAC,cAAc,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QACnC,CAAC,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;IACV,CAAC;IAEO,8CAAc,GAAtB,UAAuB,SAAS;QAC9B,IAAI,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC5C,EAAE,CAAA,CAAC,KAAK,GAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACZ,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC3B,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;QAChC,CAAC;IACH,CAAC;IAED,qCAAK,GAAL;QACE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACrB,IAAI,CAAC,OAAO,GAAG,EAAE,CAAC;IACpB,CAAC;IACH,4BAAC;AAAD,CAAC,AA9ED,IA8EC;AAxEiD;IAA/C,gBAAS,CAAC,SAAS,EAAE,EAAC,IAAI,EAAE,uBAAgB,EAAC,CAAC;8BAAkB,uBAAgB;sDAAC;AANvE,qBAAqB;IAJjC,gBAAS,CAAC;QACT,QAAQ,EAAE,eAAe;QACzB,QAAQ,EAAE,gCAAgC;KAC3C,CAAC;qCAmB8B,+BAAwB;GAlB3C,qBAAqB,CA8EjC;AA9EY,sDAAqB"}
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{"DialogHolderComponent":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Component"},"arguments":[{"selector":"dialog-holder","template":"<template #element></template>"}]}],"members":{"element":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["element",{"read":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewContainerRef"}}]}]}],"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"}]}],"addDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeDialog":[{"__symbolic":"method"}],"_removeElement":[{"__symbolic":"method"}]}}}},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{"DialogHolderComponent":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Component"},"arguments":[{"selector":"dialog-holder","template":"<template #element></template>"}]}],"members":{"element":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["element",{"read":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewContainerRef"}}]}]}],"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"}]}],"addDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeDialog":[{"__symbolic":"method"}],"_removeElement":[{"__symbolic":"method"}]}}}}]
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{"DialogHolderComponent":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Component"},"arguments":[{"selector":"dialog-holder","template":"<template #element></template>"}]}],"members":{"element":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["element",{"read":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewContainerRef"}}]}]}],"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"}]}],"addDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeDialog":[{"__symbolic":"method"}],"_removeElement":[{"__symbolic":"method"}],"clear":[{"__symbolic":"method"}]}}}},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{"DialogHolderComponent":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Component"},"arguments":[{"selector":"dialog-holder","template":"<template #element></template>"}]}],"members":{"element":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["element",{"read":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewContainerRef"}}]}]}],"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"}]}],"addDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeDialog":[{"__symbolic":"method"}],"_removeElement":[{"__symbolic":"method"}],"clear":[{"__symbolic":"method"}]}}}}]
\ No newline at end of file
import { ComponentFactoryResolver, Type } from '@angular/core';
import { DialogComponent } from "./dialog.component";
import { DialogService } from "./dialog.service";
export declare class DialogWrapperComponent {
private resolver;
private dialogService;
private element;
container: any;
private content;
constructor(resolver: ComponentFactoryResolver);
constructor(resolver: ComponentFactoryResolver, dialogService: DialogService);
addComponent(component: Type<DialogComponent>): DialogComponent;
closeByClickOutside(): void;
}
......@@ -9,9 +9,11 @@ var __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.metadata === "function") return Reflect.metadata(k, v);
};
var core_1 = require("@angular/core");
var dialog_service_1 = require("./dialog.service");
var DialogWrapperComponent = (function () {
function DialogWrapperComponent(resolver) {
function DialogWrapperComponent(resolver, dialogService) {
this.resolver = resolver;
this.dialogService = dialogService;
}
DialogWrapperComponent.prototype.addComponent = function (component) {
var factory = this.resolver.resolveComponentFactory(component);
......@@ -22,6 +24,14 @@ var DialogWrapperComponent = (function () {
this.content.wrapper = this;
return this.content;
};
DialogWrapperComponent.prototype.closeByClickOutside = function () {
var _this = this;
this.container.nativeElement.addEventListener('click', function (event) {
if (event.target == _this.container.nativeElement) {
_this.dialogService.removeDialog(_this.content);
}
}, false);
};
return DialogWrapperComponent;
}());
__decorate([
......@@ -35,9 +45,9 @@ __decorate([
DialogWrapperComponent = __decorate([
core_1.Component({
selector: 'dialog-wrapper',
template: "\n <div #container class=\"modal fade\" style=\"display:block !important;\" role=\"dialog\">\n <div class=\"modal-dialog\">\n <template #element></template>\n </div>\n </div>\n "
template: "\n <div #container class=\"modal fade\" style=\"display:block !important;\" role=\"dialog\">\n <template #element></template>\n </div>\n "
}),
__metadata("design:paramtypes", [core_1.ComponentFactoryResolver])
__metadata("design:paramtypes", [core_1.ComponentFactoryResolver, dialog_service_1.DialogService])
], DialogWrapperComponent);
exports.DialogWrapperComponent = DialogWrapperComponent;
//# sourceMappingURL=dialog-wrapper.component.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog-wrapper.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog-wrapper.component.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA,sCAEuB;AAavB,IAAa,sBAAsB;IAuBjC,gCAAoB,QAAkC;QAAlC,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;IAAG,CAAC;IAO1D,6CAAY,GAAZ,UAAa,SAAgC;QAC3C,IAAI,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC/D,IAAI,QAAQ,GAAG,yBAAkB,CAAC,qBAAqB,CAAC,EAAE,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACnF,IAAI,YAAY,GAAG,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC5C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,OAAO,GAAqB,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;QACvD,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC;QAC5B,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC;IACtB,CAAC;IACH,6BAAC;AAAD,CAAC,AAvCD,IAuCC;AAjCiD;IAA/C,gBAAS,CAAC,SAAS,EAAE,EAAC,IAAI,EAAE,uBAAgB,EAAC,CAAC;8BAAkB,uBAAgB;uDAAC;AAK1D;IAAvB,gBAAS,CAAC,WAAW,CAAC;;yDAAkB;AAX9B,sBAAsB;IAVlC,gBAAS,CAAC;QACT,QAAQ,EAAE,gBAAgB;QAC1B,QAAQ,EAAE,iMAMT;KACF,CAAC;qCAwB8B,+BAAwB;GAvB3C,sBAAsB,CAuClC;AAvCY,wDAAsB"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog-wrapper.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog-wrapper.component.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA,sCAEuB;AAEvB,mDAA+C;AAU/C,IAAa,sBAAsB;IAwBjC,gCAAoB,QAAkC,EAAU,aAA4B;QAAxE,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QAAU,kBAAa,GAAb,aAAa,CAAe;IAAG,CAAC;IAOhG,6CAAY,GAAZ,UAAa,SAAgC;QAC3C,IAAI,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC/D,IAAI,QAAQ,GAAG,yBAAkB,CAAC,qBAAqB,CAAC,EAAE,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACnF,IAAI,YAAY,GAAG,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC5C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,OAAO,GAAqB,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;QACvD,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC;QAC5B,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC;IACtB,CAAC;IAED,oDAAmB,GAAnB;QAAA,iBAMC;QALC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE,UAAC,KAAK;YAC3D,EAAE,CAAA,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,IAAI,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,CAAC;gBAChD,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,KAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;YAChD,CAAC;QACH,CAAC,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;IACZ,CAAC;IACH,6BAAC;AAAD,CAAC,AAhDD,IAgDC;AA1CiD;IAA/C,gBAAS,CAAC,SAAS,EAAE,EAAC,IAAI,EAAE,uBAAgB,EAAC,CAAC;8BAAkB,uBAAgB;uDAAC;AAK1D;IAAvB,gBAAS,CAAC,WAAW,CAAC;;yDAAkB;AAX9B,sBAAsB;IARlC,gBAAS,CAAC;QACT,QAAQ,EAAE,gBAAgB;QAC1B,QAAQ,EAAE,mJAIT;KACF,CAAC;qCAyB8B,+BAAwB,EAAyB,8BAAa;GAxBjF,sBAAsB,CAgDlC;AAhDY,wDAAsB"}
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{"DialogWrapperComponent":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Component"},"arguments":[{"selector":"dialog-wrapper","template":"\n <div #container class=\"modal fade\" style=\"display:block !important;\" role=\"dialog\">\n <div class=\"modal-dialog\">\n <template #element></template>\n </div>\n </div>\n "}]}],"members":{"element":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["element",{"read":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewContainerRef"}}]}]}],"container":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["container"]}]}],"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"}]}],"addComponent":[{"__symbolic":"method"}]}}}},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{"DialogWrapperComponent":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Component"},"arguments":[{"selector":"dialog-wrapper","template":"\n <div #container class=\"modal fade\" style=\"display:block !important;\" role=\"dialog\">\n <div class=\"modal-dialog\">\n <template #element></template>\n </div>\n </div>\n "}]}],"members":{"element":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["element",{"read":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewContainerRef"}}]}]}],"container":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["container"]}]}],"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"}]}],"addComponent":[{"__symbolic":"method"}]}}}}]
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{"DialogWrapperComponent":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Component"},"arguments":[{"selector":"dialog-wrapper","template":"\n <div #container class=\"modal fade\" style=\"display:block !important;\" role=\"dialog\">\n <template #element></template>\n </div>\n "}]}],"members":{"element":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["element",{"read":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewContainerRef"}}]}]}],"container":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["container"]}]}],"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"},{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogService"}]}],"addComponent":[{"__symbolic":"method"}],"closeByClickOutside":[{"__symbolic":"method"}]}}}},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{"DialogWrapperComponent":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Component"},"arguments":[{"selector":"dialog-wrapper","template":"\n <div #container class=\"modal fade\" style=\"display:block !important;\" role=\"dialog\">\n <template #element></template>\n </div>\n "}]}],"members":{"element":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["element",{"read":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewContainerRef"}}]}]}],"container":[{"__symbolic":"property","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ViewChild"},"arguments":["container"]}]}],"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"},{"__symbolic":"reference","module":"./dialog.service","name":"DialogService"}]}],"addComponent":[{"__symbolic":"method"}],"closeByClickOutside":[{"__symbolic":"method"}]}}}}]
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog.component.ts"],"names":[],"mappings":";AAEA,6BAA0C;AAI1C;IAqBE,yBAAsB,aAA4B;QAA5B,kBAAa,GAAb,aAAa,CAAe;IAAG,CAAC;IAOtD,kCAAQ,GAAR,UAAS,IAAa;QAAtB,iBAYC;QAZQ,qBAAA,EAAA,SAAa;QACpB,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC7B,GAAG,CAAA,CAAC,IAAI,CAAC,GAAC,CAAC,EAAE,QAAM,GAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,GAAC,QAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC;YAC/C,IAAI,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YAClB,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;QACxB,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,iBAAU,CAAC,MAAM,CAAC,UAAC,QAAQ;YAChC,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC;YACzB,MAAM,CAAC;gBACL,KAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACf,CAAC,CAAA;QACH,CAAC,CAAC,CAAC;IACL,CAAC;IAKD,+BAAK,GAAL;QACE,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACxC,CAAC;IAKD,qCAAW,GAAX;QACE,EAAE,CAAA,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;YACjB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAClC,CAAC;IACH,CAAC;IACH,sBAAC;AAAD,CAAC,AAzDD,IAyDC;AAzDqB,0CAAe"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog.component.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog.component.ts"],"names":[],"mappings":";AAEA,6BAA0C;AAI1C;IAsBE,yBAAsB,aAA4B;QAA5B,kBAAa,GAAb,aAAa,CAAe;IAAG,CAAC;IAOtD,kCAAQ,GAAR,UAAS,IAAa;QAAtB,iBAYC;QAZQ,qBAAA,EAAA,SAAa;QACpB,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC7B,GAAG,CAAA,CAAC,IAAI,CAAC,GAAC,CAAC,EAAE,QAAM,GAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,GAAC,QAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC;YAC/C,IAAI,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YAClB,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;QACxB,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,iBAAU,CAAC,MAAM,CAAC,UAAC,QAAQ;YAChC,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC;YACzB,MAAM,CAAC;gBACL,KAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACf,CAAC,CAAA;QACH,CAAC,CAAC,CAAC;IACL,CAAC;IAKD,+BAAK,GAAL;QACE,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACxC,CAAC;IAMD,qCAAW,GAAX;QACE,EAAE,CAAA,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;YACjB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAClC,CAAC;IACH,CAAC;IACH,sBAAC;AAAD,CAAC,AA3DD,IA2DC;AA3DqB,0CAAe"}
\ No newline at end of file
import { ComponentFactoryResolver, ApplicationRef, Injector, Type } from "@angular/core";
import { DialogComponent } from "./dialog.component";
import { Observable } from "rxjs";
import { DialogOptions } from "./dialog-options";
export declare class DialogService {
private resolver;
private applicationRef;
private injector;
private dialogHolderComponent;
private container;
constructor(resolver: ComponentFactoryResolver, applicationRef: ApplicationRef, injector: Injector);
addDialog(component: Type<DialogComponent>, data?: any, index?: number): Observable<any>;
setCointainer(container: Element): void;
addDialog(component: Type<DialogComponent>, data?: any, options?: DialogOptions): Observable<any>;
removeDialog(component: DialogComponent): void;
removeAll(): void;
private createDialogHolder();
}
......@@ -16,11 +16,18 @@ var DialogService = (function () {
this.applicationRef = applicationRef;
this.injector = injector;
}
DialogService.prototype.addDialog = function (component, data, index) {
DialogService.prototype.setCointainer = function (container) {
if (this.dialogHolderComponent) {
throw new Error('Dialog container already installed, try set container before create first dialog');
}
this.container = container;
};
;
DialogService.prototype.addDialog = function (component, data, options) {
if (!this.dialogHolderComponent) {
this.dialogHolderComponent = this.createDialogHolder();
}
return this.dialogHolderComponent.addDialog(component, data, index);
return this.dialogHolderComponent.addDialog(component, data, options);
};
DialogService.prototype.removeDialog = function (component) {
if (!this.dialogHolderComponent) {
......@@ -28,18 +35,23 @@ var DialogService = (function () {
}
this.dialogHolderComponent.removeDialog(component);
};
DialogService.prototype.removeAll = function () {
this.dialogHolderComponent.clear();
};
DialogService.prototype.createDialogHolder = function () {
var _this = this;
var componentFactory = this.resolver.resolveComponentFactory(dialog_holder_component_1.DialogHolderComponent);
var componentRef = componentFactory.create(this.injector);
var componentRootNode = componentRef.hostView.rootNodes[0];
var componentRootViewConainer = this.applicationRef['_rootComponents'][0];
var rootLocation = componentRootViewConainer.hostView.rootNodes[0];
if (!this.container) {
var componentRootViewContainer = this.applicationRef['_rootComponents'][0];
this.container = componentRootViewContainer.hostView.rootNodes[0];
}
this.applicationRef.attachView(componentRef.hostView);
componentRef.onDestroy(function () {
_this.applicationRef.detachView(componentRef.hostView);
});
rootLocation.appendChild(componentRootNode);
this.container.appendChild(componentRootNode);
return componentRef.instance;
};
return DialogService;
......
{"version":3,"file":"dialog.service.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog.service.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA,sCAEuB;AACvB,qEAAgE;AAKhE,IAAa,aAAa;IAaxB,uBAAoB,QAAkC,EAAU,cAA8B,EAAU,QAAkB;QAAtG,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QAAU,mBAAc,GAAd,cAAc,CAAgB;QAAU,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAAU;IAAG,CAAC;IAS9H,iCAAS,GAAT,UAAU,SAA+B,EAAE,IAAS,EAAE,KAAa;QACjE,EAAE,CAAA,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC,CAAC;YAC/B,IAAI,CAAC,qBAAqB,GAAG,IAAI,CAAC,kBAAkB,EAAE,CAAC;QACzD,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;IACtE,CAAC;IAMD,oCAAY,GAAZ,UAAa,SAAyB;QACpC,EAAE,CAAA,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC,CAAC;YAC/B,MAAM,CAAC;QACT,CAAC;QACD,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;IACrD,CAAC;IAMO,0CAAkB,GAA1B;QAAA,iBAgBC;QAfC,IAAI,gBAAgB,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,+CAAqB,CAAC,CAAC;QACpF,IAAI,YAAY,GAAG,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,iBAAiB,GAAI,YAAY,CAAC,QAAiC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAgB,CAAC;QACpG,IAAI,yBAAyB,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QAC1E,IAAI,YAAY,GAAe,yBAAyB,CAAC,QAAiC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAgB,CAAC;QAEvH,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEtD,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC;YACrB,KAAI,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACxD,CAAC,CAAC,CAAC;QAEH,YAAY,CAAC,WAAW,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;QAE5C,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;IAC/B,CAAC;IACH,oBAAC;AAAD,CAAC,AA7DD,IA6DC;AA7DY,aAAa;IADzB,iBAAU,EAAE;qCAcmB,+BAAwB,EAA0B,qBAAc,EAAoB,eAAQ;GAb/G,aAAa,CA6DzB;AA7DY,sCAAa"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"dialog.service.js","sourceRoot":"","sources":["../src/dialog.service.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA,sCAEuB;AACvB,qEAAgE;AAMhE,IAAa,aAAa;IAcxB,uBAAoB,QAAkC,EAAU,cAA8B,EAAU,QAAkB;QAAtG,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAA0B;QAAU,mBAAc,GAAd,cAAc,CAAgB;QAAU,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAAU;IAAG,CAAC;IAE9H,qCAAa,GAAb,UAAc,SAAkB;QAC9B,EAAE,CAAA,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC,CAAC;YAC9B,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,kFAAkF,CAAC,CAAC;QACtG,CAAC;QACD,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,SAAS,CAAC;IAC7B,CAAC;IAAA,CAAC;IAQF,iCAAS,GAAT,UAAU,SAA+B,EAAE,IAAS,EAAE,OAAsB;QAC1E,EAAE,CAAA,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC,CAAC;YAC/B,IAAI,CAAC,qBAAqB,GAAG,IAAI,CAAC,kBAAkB,EAAE,CAAC;QACzD,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;IACxE,CAAC;IAMD,oCAAY,GAAZ,UAAa,SAAyB;QACpC,EAAE,CAAA,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC,CAAC;YAC/B,MAAM,CAAC;QACT,CAAC;QACD,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;IACrD,CAAC;IAKD,iCAAS,GAAT;QACE,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACrC,CAAC;IAMO,0CAAkB,GAA1B;QAAA,iBAkBC;QAhBC,IAAI,gBAAgB,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,uBAAuB,CAAC,+CAAqB,CAAC,CAAC;QAEpF,IAAI,YAAY,GAAG,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,iBAAiB,GAAI,YAAY,CAAC,QAAiC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAgB,CAAC;QACpG,EAAE,CAAA,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC;YACnB,IAAI,0BAA0B,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YAC3E,IAAI,CAAC,SAAS,GAAI,0BAA0B,CAAC,QAAiC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAgB,CAAC;QAC7G,CAAC;QACD,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEtD,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC;YACrB,KAAI,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACxD,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,WAAW,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;QAE9C,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,CAAC;IAC/B,CAAC;IACH,oBAAC;AAAD,CAAC,AA7ED,IA6EC;AA7EY,aAAa;IADzB,iBAAU,EAAE;qCAemB,+BAAwB,EAA0B,qBAAc,EAAoB,eAAQ;GAd/G,aAAa,CA6EzB;AA7EY,sCAAa"}
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{"DialogService":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injectable"}}],"members":{"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ApplicationRef"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injector"}]}],"addDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeDialog":[{"__symbolic":"method"}],"createDialogHolder":[{"__symbolic":"method"}]}}}},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{"DialogService":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injectable"}}],"members":{"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ApplicationRef"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injector"}]}],"addDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeDialog":[{"__symbolic":"method"}],"createDialogHolder":[{"__symbolic":"method"}]}}}}]
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{"DialogService":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injectable"}}],"members":{"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ApplicationRef"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injector"}]}],"setCointainer":[{"__symbolic":"method"}],"addDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeAll":[{"__symbolic":"method"}],"createDialogHolder":[{"__symbolic":"method"}]}}}},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{"DialogService":{"__symbolic":"class","decorators":[{"__symbolic":"call","expression":{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injectable"}}],"members":{"__ctor__":[{"__symbolic":"constructor","parameters":[{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ComponentFactoryResolver"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"ApplicationRef"},{"__symbolic":"reference","module":"@angular/core","name":"Injector"}]}],"setCointainer":[{"__symbolic":"method"}],"addDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeDialog":[{"__symbolic":"method"}],"removeAll":[{"__symbolic":"method"}],"createDialogHolder":[{"__symbolic":"method"}]}}}}]
\ No newline at end of file
export { BootstrapModalModule } from './bootstrap-modal.module';
export { DialogComponent } from './dialog.component';
export { DialogService } from './dialog.service';
export { DialogOptions } from './dialog-options';
export { dialogProvider } from './dialog.provider';
......@@ -5,4 +5,6 @@ var dialog_component_1 = require("./dialog.component");
exports.DialogComponent = dialog_component_1.DialogComponent;
var dialog_service_1 = require("./dialog.service");
exports.DialogService = dialog_service_1.DialogService;
var dialog_provider_1 = require("./dialog.provider");
exports.dialogProvider = dialog_provider_1.dialogProvider;
//# sourceMappingURL=index.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"index.js","sourceRoot":"","sources":["../src/index.ts"],"names":[],"mappings":";AAAA,mEAA6D;AAArD,wDAAA,oBAAoB,CAAA;AAC5B,uDAAkD;AAA1C,6CAAA,eAAe,CAAA;AACvB,mDAA8C;AAAtC,yCAAA,aAAa,CAAA"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"index.js","sourceRoot":"","sources":["../src/index.ts"],"names":[],"mappings":";AAAA,mEAA6D;AAArD,wDAAA,oBAAoB,CAAA;AAC5B,uDAAkD;AAA1C,6CAAA,eAAe,CAAA;AACvB,mDAA8C;AAAtC,yCAAA,aAAa,CAAA;AAErB,qDAAiD;AAAzC,2CAAA,cAAc,CAAA"}
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{},"exports":[{"from":"./bootstrap-modal.module","export":["BootstrapModalModule"]},{"from":"./dialog.component","export":["DialogComponent"]},{"from":"./dialog.service","export":["DialogService"]}]},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{},"exports":[{"from":"./bootstrap-modal.module","export":["BootstrapModalModule"]},{"from":"./dialog.component","export":["DialogComponent"]},{"from":"./dialog.service","export":["DialogService"]}]}]
\ No newline at end of file
[{"__symbolic":"module","version":3,"metadata":{},"exports":[{"from":"./bootstrap-modal.module","export":["BootstrapModalModule"]},{"from":"./dialog.component","export":["DialogComponent"]},{"from":"./dialog.service","export":["DialogService"]},{"from":"./dialog-options","export":["DialogOptions"]},{"from":"./dialog.provider","export":["dialogProvider"]}]},{"__symbolic":"module","version":1,"metadata":{},"exports":[{"from":"./bootstrap-modal.module","export":["BootstrapModalModule"]},{"from":"./dialog.component","export":["DialogComponent"]},{"from":"./dialog.service","export":["DialogService"]},{"from":"./dialog-options","export":["DialogOptions"]},{"from":"./dialog.provider","export":["dialogProvider"]}]}]
\ No newline at end of file
{
"name": "ng2-bootstrap-modal",
"version": "0.0.3",
"version": "0.0.4",
"description": "It is a library to make managment of bootstrap modal dialogs easier in Angular2",
"main": "index.ts",
"scripts": {
......
......@@ -3,7 +3,6 @@ import { CommonModule } from "@angular/common";
import { DialogHolderComponent } from "./dialog-holder.component";
import { DialogWrapperComponent } from "./dialog-wrapper.component";
import { DialogService } from "./dialog.service";
@NgModule({
declarations: [
DialogHolderComponent,
......
import {
Component, ViewChild, ViewContainerRef, ComponentFactoryResolver, ReflectiveInjector,
Component, ViewChild, ViewContainerRef, ComponentFactoryResolver,
Type
} from "@angular/core";
import {DialogComponent} from "./dialog.component";
import {DialogWrapperComponent} from "./dialog-wrapper.component";
import {Observable} from "rxjs";
import {DialogOptions} from "./dialog-options";
@Component({
selector: 'dialog-holder',
......@@ -34,23 +35,32 @@ export class DialogHolderComponent {
* Adds dialog
* @param {Type<DialogComponent>} component
* @param {any?} data
* @param {number?}index
* @param {DialogOptions?}options
* @return {Observable<any>}
*/
addDialog(component:Type<DialogComponent>, data?:any, index?:number):Observable<any> {
addDialog(component:Type<DialogComponent>, data?:any, options?:DialogOptions):Observable<any> {
options = options || {};
let factory = this.resolver.resolveComponentFactory(DialogWrapperComponent);
let componentRef = this.element.createComponent(factory, index);
let componentRef = this.element.createComponent(factory, options.index);
let dialogWrapper: DialogWrapperComponent = <DialogWrapperComponent> componentRef.instance;
let _component: DialogComponent = dialogWrapper.addComponent(component);
if(typeof(index) !== 'undefined') {
this.dialogs.splice(index, 0, _component);
if(typeof(options.index) !== 'undefined') {
this.dialogs.splice(options.index, 0, _component);
}
else {
this.dialogs.push(_component);
}
setTimeout(()=>{
dialogWrapper.container.nativeElement.classList.add('in')
dialogWrapper.container.nativeElement.classList.add('show')
});
if(options.autoCloseTimeout) {
setTimeout(()=>{
this.removeDialog(_component);
}, options.autoCloseTimeout);
}
if(options.closeByClickingOutside) {
dialogWrapper.closeByClickOutside();
}
return _component.fillData(data);
}
......@@ -61,7 +71,7 @@ export class DialogHolderComponent {
removeDialog(component:DialogComponent) {
let element = component.wrapper.container.nativeElement;
element.classList.remove('in');
element.classList.remove('show');
setTimeout(() => {
this._removeElement(component);
}, 300);
......@@ -74,4 +84,9 @@ export class DialogHolderComponent {
this.dialogs.splice(index, 1);
}
}
clear() {
this.element.clear();
this.dialogs = [];
}
}
export interface DialogOptions {
index?: number;
autoCloseTimeout?: number;
closeByClickingOutside?: boolean;
}
\ No newline at end of file
......@@ -2,14 +2,13 @@ import {
Component, ViewContainerRef, ViewChild, ComponentFactoryResolver, ReflectiveInjector, Type
} from '@angular/core';
import {DialogComponent} from "./dialog.component";
import {DialogService} from "./dialog.service";
@Component({
selector: 'dialog-wrapper',
template: `
<div #container class="modal fade" style="display:block !important;" role="dialog">
<div class="modal-dialog">
<template #element></template>
</div>
</div>
`
})
......@@ -35,8 +34,9 @@ export class DialogWrapperComponent {
/**
* Constructor
* @param {ComponentFactoryResolver} resolver
* @param {DialogService} dialogService
*/
constructor(private resolver: ComponentFactoryResolver) {}
constructor(private resolver: ComponentFactoryResolver, private dialogService: DialogService) {}
/**
* Adds content dialog component to wrapper
......@@ -52,6 +52,14 @@ export class DialogWrapperComponent {
this.content.wrapper = this;
return this.content;
}
closeByClickOutside() {
this.container.nativeElement.addEventListener('click', (event)=>{
if(event.target == this.container.nativeElement) {
this.dialogService.removeDialog(this.content);
}
}, false);
}
}
......@@ -10,6 +10,7 @@ export abstract class DialogComponent implements OnDestroy {
* Observer to return result from dialog
*/
private observer: Observer<any>;
/**
* Dialog result
* @type {any}
......@@ -55,6 +56,7 @@ export abstract class DialogComponent implements OnDestroy {
/**
* OnDestroy handler
* Sends dialog result to observer
*/
ngOnDestroy(): void {
if(this.observer) {
......
import {DialogService} from "./dialog.service";
import {Injector, ApplicationRef, ComponentFactoryResolver} from "@angular/core";
export function dialogProvider(container: HTMLElement) {
return { provide:DialogService,
useFactory: (resolver: ComponentFactoryResolver, applicationRef: ApplicationRef, injector: Injector) => {
const dialogService = new DialogService(resolver, applicationRef, injector);
dialogService.setCointainer(container);
return dialogService;
},
deps: [ComponentFactoryResolver, ApplicationRef, Injector]
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -4,6 +4,7 @@ import {
import {DialogHolderComponent} from "./dialog-holder.component";
import {DialogComponent} from "./dialog.component";
import {Observable} from "rxjs";
import {DialogOptions} from "./dialog-options";
@Injectable()
export class DialogService {
......@@ -13,6 +14,7 @@ export class DialogService {
* @type {DialogHolderComponent}
*/
private dialogHolderComponent : DialogHolderComponent;
private container: Element;
/**
* @param {ComponentFactoryResolver} resolver
......@@ -21,18 +23,24 @@ export class DialogService {
*/
constructor(private resolver: ComponentFactoryResolver, private applicationRef: ApplicationRef, private injector: Injector) {}
setCointainer(container: Element) {
if(this.dialogHolderComponent) {
throw new Error('Dialog container already installed, try set container before create first dialog');
}
this.container = container;
};
/**
* Adds dialog
* @param {Type<DialogComponent>} component
* @param {any?} data
* @param {number?} index
* @param {DialogOptions?} options
* @return {Observable<any>}
*/
addDialog(component:Type<DialogComponent>, data?:any, index?:number): Observable<any> {
addDialog(component:Type<DialogComponent>, data?:any, options?:DialogOptions): Observable<any> {
if(!this.dialogHolderComponent) {
this.dialogHolderComponent = this.createDialogHolder();
}
return this.dialogHolderComponent.addDialog(component, data, index);
return this.dialogHolderComponent.addDialog(component, data, options);
}
/**
......@@ -46,24 +54,33 @@ export class DialogService {
this.dialogHolderComponent.removeDialog(component);
}
/**
* Closes all dialogs
*/
removeAll(): void {
this.dialogHolderComponent.clear();
}
/**
* Creates and add to DOM dialog holder component
* @return {DialogHolderComponent}
*/
private createDialogHolder(): DialogHolderComponent {
let componentFactory = this.resolver.resolveComponentFactory(DialogHolderComponent);
let componentRef = componentFactory.create(this.injector);
let componentRootNode = (componentRef.hostView as EmbeddedViewRef<any>).rootNodes[0] as HTMLElement;
let componentRootViewConainer = this.applicationRef['_rootComponents'][0];
let rootLocation: Element = (componentRootViewConainer.hostView as EmbeddedViewRef<any>).rootNodes[0] as HTMLElement;
if(!this.container) {
let componentRootViewContainer = this.applicationRef['_rootComponents'][0];
this.container = (componentRootViewContainer.hostView as EmbeddedViewRef<any>).rootNodes[0] as HTMLElement;
}
this.applicationRef.attachView(componentRef.hostView);
componentRef.onDestroy(() => {
this.applicationRef.detachView(componentRef.hostView);
});
rootLocation.appendChild(componentRootNode);
this.container.appendChild(componentRootNode);
return componentRef.instance;
}
......
export {BootstrapModalModule} from './bootstrap-modal.module'
export {DialogComponent} from './dialog.component'
export {DialogService} from './dialog.service'
\ No newline at end of file
export {DialogService} from './dialog.service'
export {DialogOptions} from './dialog-options';
export {dialogProvider} from './dialog.provider';
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment